Начало» ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за Хотелски комплекс „Аврора”,
 к. к. „Св.св.Константин и Елена”

СИЙСАЙД   ХОТЕЛ  МЕНИДЖМЪНТ  ООД, ЕИК:202694333, адрес: гр.Варна, ул.Дрян № 5, ет.3, ап.6  е администратор на лични данни и обработва  Вашите лични данни и персонална информация съобразно Закон за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни( ЕС) 2016/679.Всички данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

Настоящата политика за сигурност, има за цел да Ви информира относно начина на събирането,ползването и пренасочването на лични данни. Моля Ви да се запознаете със съдържанието й. В случай, че имате въпроси, можете да ги зададете на следния e-mail адрес:
seasidehm@gmail.com

Можете да се свържете с нас на адрес: България, гр. Варна 9006, к.к. „Св.св.Константин и Елена”,  за хотелски комплекс „Аврора”

ДЕФИНИЦИИ

Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.Данните могат да се отнасят до факти (например – име, e-mail  адрес, местоположение или дата на раждане) или до мнение относно действията или поведението на Субекта на данни.

Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга стрктура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. Когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.


Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.


Директен маркетинг е съвкупност от дейности, насочени към подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и съобразяването им с точните нужди и интереси на нашите гости както и анализ на удовлетвореността им. Тук се включват дейности като: онлайн рекламни кампании, e-mail маркетинг, анкетни проучвания, профилиране на потребителите и др.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


За да обезпечаваме и подобряваме предоставяните от нас услуги и за нуждите на администриране на ресурсите към тях, съхраняваме, използваме и обработваме лични данни, като спазваме приложимите законови изисквания.

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ
Видовете лични данни, които администраторът събира и обработва са различни, съобразно целите, за които се събират и основанията за обработването им:

Видовете събирани данни според целите им са:


1.    За реализиране на заявяване и потвърждаване на резервация, събираме и обработваме следните видове данни:
а/ При резервация чрез  уеб сайт:
-Име и фамилия на лицето за контакт;
-e-mail адрес и  телефон на лицето за контакт ;
б/При резервация по телефон:
-    Телефон за обратна връзка и e-mail адрес за потвърждаване на резервацията
-    Име и фамилия на лицето за контакт;
-    Тези данни се съхраняват до реализиране на резервацията. След това данните се унищожават и тяхното последващо обработване е невъзможно.
2. За целите на настаняването  на гости в хотелски комплекс Аврора, администратора обработва и съхранява следните данни:
-    ЕГН/ЛНЧ;
-    Име на лицето( за български граждани – на кирилица, за чужденци – на латиница, съгласно националния документ);
-    Дата на раждане;
-    Пол;
-    Гражданство;
-    Номер на лична карта/валиден национален документ за самоличност;
-    Държава издала националния документ.
-    Данните, които се събират за целите на регистрацията в хотела, се събират на основание Чл.116, ал.2 от Закона за туризма и са нужни за воденето на регистър за настанените туристи. Данните се съхраняват за период от 5/пет/ каленарни години.
3.За целите на реализирането на корпоративни или лични събития в хотелски комплекс „Аврора” се обработват и съхраняват следните данни:
         - Две имена на лицето организатор на събитието. При корпоративни събития - лице за        контакт, посочено от юридическото лице, организатор на събитието;
        - e-mail  адрес и телефон на лицето за контакт.
Тези данни се съхраняват до реализиране на събитието.

ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕТО
При обработване на личните данни, се спазват следните принципи:
-законосъобразност – при събирането, обработването и съхранението на Вашите данни, съгласно разпоредбите на приложимото българско законодателство и европейските директиви;
-добросъвестност и прозрачност – данните, които събираме, обработваме съобразно настоящата политика за поверителност, която е достъпна за всеки един потребител;
-съотносимост на обработката с целите и свеждане на данните до минимум – видовете данни, които събираме, са сведени до минимум, съобразно целите, за които се обработват. Целите, за които се обработват Вашите данни, са тези, за които сме получили  съгласието Ви.
-ограничение на съхранението – обработваме и съхраняваме получените данни, за период от  време, съобразно целите, за които са нужни и съобразно Вашето съгласие.
-съгласие на потребителите за обработка на данните.
Бихме искали да Ви уведомим, че когато изпращате запитване до хотелски комплекс „Аврора”  (за ценови условия, за резервация, за уточнение относно вече направена резервация, за провеждане на събитие и/ или други въпроси свързани с предоставените от хотела услуги) Вие давате Вашето съгласие СИЙСАЙД ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД, да съхранява и обработва личните данни, предоставени от Вас, за целите на отправеното запитване.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Защитата на информацията и данните на клиентите е основен приоритет на СИЙСАЙ ХОТЕЛИД ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД. Дружеството прилага и актуализира непрекъснато технически и организационни мерки за осигуряване защита на данните на клиентите.

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


СИЙСАЙД   ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД, прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили, от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, измемение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Извършват се редовни прегледи на всички процедури и правила за събиране, съхранение и обработка на данните, включително на физическите мерки за сигурност на системите.
Съгласно приложимото право, СИЙСАЙД   ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД може да разкрие и предостави лична информация, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение. Данните, които се събират за целите на настаняване в хотелски комплекс „Аврора” са достъпни за определените в Закона за туризма трети лица - Министерство на туризма, Община Варна, Министерство на вътрешните работи, Национална агенция за приходите и Националния статистически институт.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОТНОСНО ДАННИТЕ ИМ


Като клиент по отношение на Вашите лични данни имате следните права:
1.Да получите информация за Вашите лични данни, които СИЙСАЙД  ХОТЕЛ  МЕНИДЖМЪНТ ООД  обработва.
2.Да изискате да се коригират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка.
3.Да изискате да се изтрият личните Ви данни само в някои от следните случаи:
- Същите не са нужни повече за целите, за които са били събрани или обработвани;
- При оттегляне на изричното съгласие, в случаите, когато лични данни се обработват само на основание изрично дадено съгласие на субект;
- Няма законово или договорно основание за обработването им; Обработването на данните е признато за незаконно;
- Националното или европейското законодателство изискват това.
4.Да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някои от следните случаи:
- Установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити;
- При спазване на правата на субекти на данни, предвидени в Регламент  на ЕС 2016/679.
5.Да поискате пренос на личните Ви данни, които Ви засягат и които Вие сте предоставили на СИЙСАЙД ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД, съгласно правата на субекти на данни, предвидени в Регламент ЕС 2016/679 при спазване на правилата и процедурите на СИЙСАЙД ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД. Правото Ви на преносимост касае лични данни, за които са налице следните условия.
a)обработването на данните се основава на Ваше изрично съгласие или на договорно задължение и
б)обработването се извършва по автоматизиран начин.
6.Да  оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава единствено на Вашето съгласие.
7.Да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че считате, че правата ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени.

ПОДАВАНЕ НА ИСКАНЕ


„СИЙСАЙД ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ” ООД  предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
За да бъдете надлежно идентифицирани и за да може „СИЙСАЙД ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ” ООД да Ви отговори коректно, е необходимо в искането/ заявлението по образец да посочите определени задължителни реквизити като данни по Ваш документ за самоличност, телефонен номер, ако желаете да предоставите възможност за връзка с Вас, както и в какво качество желаете да подадете искане за упражняване на правата си по Регламент ЕС 2016/679 – например клиент/ бивш клиент, законен представител, др. Ако представената информация е непълна  и / или некоректна , е възможно да не сме в състояние да изпълним  Вашето искане или част от него.
Искането оже да бъде подадено на следния адрес: България,гр.Варма 9006, к.к.” Св.св. Константин и Елена”, за хотелски комплекс „Аврора”, или по електронна поща: seasidehm@gmail.com

ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящите правила за защита на личните данни могат да бъдат променяни едностранно от „СИЙСАЙД ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ” ООД с оглед тяхното усъвършенстване, предлагане на нови услуги, промени в начина на обслужване и на комуникация с нашите клиенти, както и във връзка със законодателни промени.